MEGAN SERAFIN

Regulamin

Sklep internetowy ETNOPIA.COM (dalej zwany „ETNOPIA.COM”) działający pod adresem ETNOPIA.COM, prowadzony jest przez Magdalena Serafin, zamieszkałą ul.3 Maja 27, 23-200 Kraśnik , prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ETNOPIA MAGDALENA SERAFIN z siedzibą ul.3 Maja 27, 23-200 Kraśnik, NIP 715-169-71-84, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

 

§1 Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

 • ETNOPIA.COM prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów zamieszczone są na stronie internetowej ETNOPIA.COM http//www.etnopia.com

 • Klient może składać zamówienia 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę poprzez wskazaną wyżej stronę internetową ETNOPIA.COM.

 • Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.

 • Zamówienia złożone po godzinie 22:00 lub w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy realizowane są tak jak złożone w kolejnym dniu roboczym.

 • W tym momencie wybrany towar zostaje dodany do zakładki „koszyk”, a Klient może bądź wrócić do dalszych zakupów, bądź przystąpić do złożenia zamówienia.

 • W celu złożenia zamówienia, w zakładce „koszyk” , należy  wypełnić krótki formularz (pola oznaczone gwiazdką).

 • Na stronie podsumowania należy sprawdzić poprawność składanego zamówienia oraz podanych danych kontaktowych, a następnie nacisnąć przycisk "zamawiam" co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 • Po złożeniu zamówienia ETNOPIA.COM automatycznie wyśle e-mail z informacją o zamówionych towarach i numerem zamówienia.

 • Następnie ETNOPIA.COM zweryfikuje możliwość realizacji zamówienia zgodnie z konfiguracją wybraną przez Klienta i potwierdzi złożenie zamówienia do realizacji, wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta, wskazany w formularzu zamówienia. E-mail, o którym mowa w niniejszym ustępie, stanowi propozycję ETNOPIA.COM zawarcia umowy sprzedaży produktów, wybranych przez Klienta.

 • Wraz z potwierdzeniem przez ETNOPIA.COM możliwości realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz ETNOPIA.COM umowy sprzedaży zamówionych towarów. 

 

 

§2 Ceny towarów

 

 • Zamieszczone przy danym towarze na stronie ETNOPIA.COM ceny zawierają wszystkie składniki, w tym cła oraz podatek VAT i podawane są w walucie polskiej.

 • Z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 niniejszego Regulaminu Klienta obowiązują ceny widniejące przy danym towarze w chwili składania przez Klienta zamówienia, niezależnie od tego czy następnie dana cena ulegnie zmianie na stronie ETNOPIA.COM.

 • Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki do Klienta, które są podane w zakładce „sposoby dostawy”.

 • ETNOPIA.COM zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia jeżeli cena zamieszczona przy danym towarze jest rażąco niższa od przeciętnej ceny rynkowej towaru (stosuje się w razie awarii lub błędu systemu teleinformatycznego). Z odstąpienia, ETNOPIA.COM może skorzystać w terminie 14 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny uprawniającej do odstąpienia.

 

 

§3 Zapłata za towar.

 

W ETNOPIA.COM dostępne są następujące formy płatności:

 • przelew bankowy poprzez serwis płatności Przelewy 24, PayPal

 • przelew elektroniczny na rachunek bankowy

Nr konta Etnopia Magdalena Serafin:

Pekao 87 1240 2395 1111 0011 0481 2045

Jeśli płatność nie powiodła się, możesz dokonać ją na powyższe konto w tytule przelewu wpisując numer zamówienia.

 

 

§4 Dostawa i zwroty.

 

 • Dokładamy staranności, aby realizacja zamówienia, nastąpiła w ciągu 1-5 dni roboczych. Jednak zazwyczaj przesyłkę wysyłamy w 2 dni robocze. Jeśli czas ten będzie się przedłużaj poinformujemy kupującego o tym drogą elektroniczną. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy, który zależy od podmiotu realizującego dostawę wybranego przez klienta.

 • w przypadku płatności przelewem elektronicznym, bankowym złożenie zamówienia jest równe z dniem otrzymania przez ETNOPIA.COM potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący tę transakcję.

 • Dostawa - uszkodzone opakowanie – Klient jest zobowiązany do sprawdzenia opakowanie paczki przy odbiorze od kuriera pod kątem uszkodzeń, zmarszczek i rozdarć.

 • Jeśli Klient ma zastrzeżenia do opakowania: należy spisać z kurierem „protokół szkody” i otworzyć w jego obecności przesyłkę, aby sprawdzić, czy produkt nie uległ uszkodzeniu. Jeżeli Klient odbierze przesyłkę od kuriera i nie zgłosi uszkodzeń, dla firmy kurierskiej i dla nas oznacza to, że otrzymał przesyłkę w idealnym stanie. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasa w wyniku przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń.

 • W związku z przyjmowaniem przesyłek bez zastrzeżeń należy mieć na uwadze, że uszkodzenie przesyłki nie powstało w czasie wykonywania usługi przez firmę dostarczającą przesyłkę, w związku z czym firma spedycyjna nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody. Dodatkowo informujemy, że przyjęcie przesyłki z widocznymi uszkodzeniami (widocznymi uszkodzeniami zewnętrznymi) powoduje wygaśnięcie roszczeń.

 • Dostawa - uszkodzony produkt - Jeżeli zawartość przesyłki jest uszkodzona - Klient zobowiązany jest do spisania z kurierem „protokół szkody”, będzie to podstawa do reklamacji u firmy spedycyjnej.

 • Jeżeli przesyłka była nieuszkodzona, kurier już odjechał, a Klient zauważył, że produkt jest uszkodzony, Klient ma TYLKO 7 dni na złożenie reklamacji u kuriera, który dostarczył przesyłkę

 • Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasa w wyniku przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu wad niewidocznych lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych przez Odbiorcę (czyli Klienta) firmie, która dostarczyła przesyłkę, nie później niż w terminie 7 dni od przyjęcia przesyłki. Oznacza to, że jeśli okaże się, że zawartość jest uszkodzona, masz tylko 7 dni na zgłoszenie tego firmie spedycyjnej, nie nam, Etnopii, ale bezpośrednio przewoźnikowi.

 • Kupujący ponoszą koszty zwrotu uszkodzonego produktu do nadawcy. Jeżeli wadliwy produkt nie zostanie zwrócony w ciągu 14 dni, kupujący odpowiada za ewentualną utratę wartości. 

 • Uwaga! Jeśli nie odbierzesz paczki i wróci ona do nadawcy czyli Etnopi, Klient zostanie obciążony kosztami wysyłki i wysyłki zwrotnej.

 

 

§5 Reklamacje.

 

 • Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) ETNOPIA.COM ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową przez okres dwóch lat od wydania towaru Klientowi.

 • Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

 • Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w ust. 2, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli ETNOPIA.COM nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny, a w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna może on odstąpić od umowy.

 • Warunkiem skorzystania z powyższych uprawnień przez Klienta jest pisemne zawiadomienie ETNOPIA.COM o niezgodności towaru z umową w razie uszkodzenia przesyłki przed upływem 7 dni od dnia odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem na adres siedziby ETNOPIA.COM, wskazany w niniejszym Regulaminie lud adres mailowy shop@etnopia.com

 • W celu rozpatrzenia reklamacji należy odesłać towar na koszt własny do siedziby firmy Etnopia ul. 3 Maja 27, 23-200 Kraśnik wraz z kopią dowodu zakupu oraz opisem niezgodności  i wskazaniem czego Klient się domaga. ETNOPIA.COM nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w ETNOPIA.COM, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 • ETNOPIA.COM rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Nie ustosunkowanie się przez ETNOPIA.COM w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.

 • ETNOPIA.COM ma prawo odmówić uwzględnienia reklamacji jeżeli towar został uszkodzony mechanicznie lub w inny sposób zniszczony z winy użytkownika.

 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji ETNOPIA.COM nie zwróci Klientowi kosztów przesyłki pocztowej.

 

 

 §6 Prawo odstąpienia od umowy.

 

 • Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od otrzymania towaru. Dla zachowania powyższego terminu 14-sto dniowego, wystarczające jest wysłanie w tym terminie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres ETNOPIA ul. 3 Maja 27, 23-200 Kraśnik lub skan dokumentu elektronicznie na adres shop@etnopia.com. W przypadku skorzystania przez Klienta z powyższego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. ETNOPIA.COM zwraca koszt zakupu towaru na rachunek bankowy Klienta wskazany, w oświadczeniu o odstąpieniu. Towar powinien być zwrócony przez Klienta na adres ETNOPIA ul. 3 Maja 27, 23-200 Kraśnik  Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, a koszt opakowania i odesłania towaru leży po stronie Klienta.

 • Koszt odesłania wymienianego produktu do ETNOPIA.COM ponosi Klient. Koszt wysłania nowego produktu do klienta ponosi ETNOPIA.COM.

 • W PRZYPADKU SKORZYSTANIA PRZEZ KLIENTA Z OPCJI „personalizacja”, Z UWAGI NA FAKT, IŻ TAKIE TOWARY SĄ WYKONYWANE INDYWIDUALNIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA, WEDŁUG WŁAŚCIWOŚCI OKREŚLONYCH PRZEZ KLIENTA W ZAMÓWIENIU,  TO ZGODNIE Z ART. 10 UST. 3 PKT 4 USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2000 ROKU O OCHRONIE NIEKTÓRYCH PRAW KONSUMENTÓW ORAZ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY (DZ. U. NR 22, POZ. 271 Z PÓŹN. ZM.) KLIENT NIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY, W CIĄGU 10 DNI OD DATY ODEBRANIA TOWARU.

 • Jeżeli ETNOPIA.COM nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, powiadomi on o tym Klienta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od złożenia zamówienia przez Klienta.

 • W przypadku braku ze strony ETNOPIA.COM możliwości zrealizowania zamówienia, ETNOPIA.COM gwarantuje Klientowi zwrot uiszczonej przez niego kwoty za towar. Pieniądze zostaną zwrócone Klientowi najpóźniej w ciągu 14 dni, na rachunek bankowy podany przez Klienta.

 

 

§7 Zastosowanie uprawnień konsumenckich.

 

 • Uprawnienia Klienta wskazane w § 5 oraz § 6 ust.1 niniejszego Regulaminu przysługują jedynie Klientom, którzy są konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego tj. osobami fizycznymi dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • W stosunku do Klientów nie będących konsumentami wyłącza się rękojmię za wady towarów. 

 

 

§8 Dane osobowe i polityka prywatności

 

 • Dane osobowe Klientów oraz osób odwiedzających serwis ETNOPIA.COM są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

 • Administratorem danych osobowych jest osoba prowadząca sklep ETNOPIA.COM, wskazana na wstępie niniejszego Regulaminu.

 • Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia przyjęcie i zrealizowanie zamówienia przez ETNOPIA.COM. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych, lub danych osoby trzeciej, która nie wyraziła na to zgody w sposób przewidziany prawem, spoczywa wyłącznie na osobie, która takimi danymi osobowymi posłużyła się wobec 

 • Dane osobowe Klientów ETNOPIA.COM są zbierane i przetwarzane w celu:

        a)    zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży towarów oferowanych przez ETNOPIA.COM, w tym          również obsługi procesu dostawy tych towarów oraz obsługi procesów reklamacyjnych;

        b)    prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

        c)    zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisu ETNOPIA.COM, w tym zapewnienia sprawnego poruszania się przez Klienta po podstronach serwisu ETNOPIA.COM;

        d)    tworzenia wewnętrznych raportów, analiz i statystyk;

        e)    tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu ETNOPIA.COM oraz dostosowywania serwisu ETNOPIA.COM do potrzeb Klientów;

        f)     wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;

        g)    dochodzenia potencjalnych roszczeń, wynikłych na skutek korzystania z serwisu ETNOPIA.COM.

 • ETNOPIA.COM nie prowadzi rejestracji kont użytkowników, a informacje i dane osobowe, podane przez Klientów przy składaniu zamówienia, będą przetwarzane przez administratora danych osobowych jedynie tak długo, jak długo jest to konieczne dla celów, dla których dane te są zbierane, po czym zostaną one usunięte przez administratora danych.

 • Klient  ma prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W celu zrealizowania powyższych uprawnień, Klient powinien wysłać pisemne żądanie na adres siedziby ETNOPIA.COM, wskazując czego się domaga.

 • Serwis ETNOPIA.COM wykorzystuje pliki typu „cookies” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta lub inną osobę fizyczną.

 • Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik serwisu ze stron internetowych, w tym serwisu ETNOPIA.COM.

 • Pliki Cookiem umożliwiają m.in. utrzymanie sesji Klienta, dostosowanie i optymalizację serwisu do potrzeb Klientów, tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.

 • ETNOPIA.COM wykorzystuje „cookies” sesyjne, które automatycznie ulegają skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, oraz „cookies” trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem których dana osoba korzysta z naszego sklepu.

 • Każda osoba korzystająca z serwisu ETNOPIA.COM może samodzielnie i bez żadnych opłat zmienić ustawienia plików „cookies” w swojej przeglądarce internetowej, za pomocą której korzysta z serwisu ETNOPIA.COM. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu, za pomocą którego odwiedzany jest serwis ETNOPIA.COM. W każdej chwili można też usunąć pliki „cookies”, korzystając z dostępnych funkcji w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach postępowania z plikami „cookies” dostępne są w zakładkach pomoc, danego producenta przeglądarki internetowej.

 • Wyłączenie obsługi plików  „cookies” lub ograniczenie ich stosowania, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu ETNOPIA.COM lub uniemożliwić jego sprawne funkcjonowanie na urządzeniu za pomocą którego dana osoba korzysta z serwisu ETNOPIA.COM.

 

 

§9 Towary i znaki towarowe.

 

Znajdujące się na stronie internetowej ETNOPIA.COM zdjęcia, wizerunki osób, logo i znaki towarowe stanowią własność ich twórców i podlegają ochronie prawnej. ETNOPIA.COM prezentuje je wyłącznie w celach informacyjnych.

 

 

§10 Postanowienia końcowe.

 

 • Towary prezentowane na stronach internetowych ETNOPIA.COM nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 • Klient może się kontaktować z ETNOPIA.COM w sprawie realizacji zamówienia poprzez formularz na stronie www.etnopia.com lub przesyłając e-mail na adres shop@etnopia.com.

 • Klient nie może korzystać z adresu e-mail i stron internetowych ETNOPIA.COM w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw wskazanych w treści Regulaminu.

 • Do korzystania z portalu ETNOPIA.COM niezbędne jest urządzenie z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszym z rodziny Windows, prawidłowo skonfigurowana przeglądarka stron internetowych (obsługująca szyfrowanie 128 bit) oraz dostęp do sieci Internet. Wskazuje się, iż dla zwiększenia bezpieczeństwa transakcji Klient powinien używać systemu zaktualizowanego o najnowsze aktualizacje krytyczne oraz z oprogramowania antywirusowego/firewall.

 • ETNOPIA.COM zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, a także do zmiany cen i opisów towarów znajdujących się na stronie ETNOPIA.COM, wprowadzania nowych towarów do oferty oraz przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie ETNOPIA.COM  Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2021 roku.

YouTube

Pinterest

Facebook

Instagram

@Magdalena Serafin Strona zbudowana na platformie Webwave